Google Map Maker cho Mexico, Đông Âu, Malaysia và Brunei


Trang chủ Google Map Maker có đăng thông báo dịch vụ của họ đã cho phép mọi người có thể bổ sung, chỉnh sửa bản đồ ở Mexico, Đông Âu ( bao gồm: Albania, Belarus, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania Serbia ), Malaysia và Brunei.
Qua theo dõi danh sách các quốc gia được Google hỗ trợ thì chúng ta có thể thấy hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có được bản đồ riêng, cụ thể hơn, tùy thuộc vào sự cộng tác của các thành viên mà thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post