Google Apps for Works Đổi Tên Thành G Suite

Hôm qua, Google có gửi thư đến toàn thể người dùng của hãng và trên blog thông báo họ đã quyết định đổi tên giải pháp ứng dụng văn phòng Apps for Works thành tên mới là G Suite. Các giải pháp mà Suite cung cấp vẫn sẽ bao gồm Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets,Slides, Hangouts và Google Calendar như trước.

Google cho biết, trong vài tuần tới họ sẽ thay đổi logo nhận diện trên tất cả các sản phẩm của họ và trong cả phần Admin console, Help Centre và trên các hóa đơn.


[Google Cloud Official Blog]
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post