Mưa sao băng Perseids


Trang chủ Google đăng logo cho hiện tượng thiên nhiên Mưa sao băng Perseids diễn ra vào ngày 12/8/2009.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post