Mới!! Google Webmaster Tools đã thay đổi giao diện

Mới!! Google Webmaster Tools đã thay đổi sang 1 giao diện mới trông đẹp hơn. Khi bạn đăng nhập sẽ thấy thông báo We're changing! Check out our new look! và dẫn bạn đến địa chỉ http://www.google.com/webmasters/tools/new để dùng giao diện mới này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post