Google Voice, hiện có tại Hoa Kỳ

Theo tin từ NBC thì dịch vụ Google Voice đã công khai có mặt và Google cũng đã xác nhận tin tức đó trên Twitter. Trong tháng ba, Google Voice đã được phát hành như là một nâng cấp cho người sử dụng hiện tại GrandCentral và bạn có thể yêu cầu một lời mời bằng cách sử dụng một hình thức từ trang web của Google.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post