Đọc tin ngay tại trang chủ Google Reader

Trang chủ Google Reader đã được cập nhật thêm tính năng đọc tin từ các nguồn cấp dữ liệu mặc định của Google qua 3 thẻ chính: "news", "sports" và "popular".


Thực chât Google đã nhúng 1 iframe của trang Google Reader Lite vào ngay trang chủ và mình nghĩ Google nên tiếp tục phát triển và cho phép mọi người nhúng bảng tin này vào blog thì có vẻ hữu ích hơn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post