Nhập nguồn cấp dữ liệu từ iGoogle sang Google Reader

Google Reader vừa thêm 1 tuỳ chọn cho phép người dùng nhập toàn bộ các nguồn cấp dữ liệu ( Feed ) từ trang chủ cá nhân iGoogle. Điều này cho thấy Google muốn giúp người dùng iGoogle có 1 công cụ đọc Feed mạnh hơn. Quá trình nhập nguồn cấp dữ liệu nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào số lượng feed, nếu ít khoảng 5 - 10 thì rất nhanh còn nhiều hơn 50 sẽ rất chậm.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post