YouTube: Thay đổi vị trí thành phần

Nếu bạn đã từng chuyển qua giao diện mới của YouTube thì sẽ nhận thấy họ mới bổ sung thêm nút thay đổi vị trí của các thành phần của trang cá nhân YouTube. Bạn được thay đổi vị trí của các thành phần như Comments, Friends, Recent Activity, Subscribers và Subscriptions.


Tất nhiên sẽ khó khăn trong việc nhìn được các nút chuyển ở những bạn lấy màu đen làm màu chủ đạo và điều này hi vọng YouTube sớm khắc phục được.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post