Giải thưởng của Knol

Đối với những người đang sử dụng Google Knol thì có thể kiếm được giải thưởng từ dịch vụ này. Tuy giải thưởng này không liên quan đến tiền bạc những nó cũng là nguồn động viên kích lệ đối với người dùng. Knol sẽ đưa ra các tiêu chỉ như bài viết được nhiều người xem nhất ( Top Viewed Knol Award ) được đăng tại đây và tác giả có nhiều bài viết được xem nhiều nhất ( Top Viewed Author Award ) được đăng tại đây. 2 nhóm trên sẽ được đánh dấu bằng icon . Cách phân loại thứ 2 được Knol đưa ra sẽ dựa theo tiêu chỉ chất lượng bài viết cho từng bài viết hay từng tác giả và sẽ được đánh dấu bằng icon .

Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể vào Knol Badges and Awards.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post