Blogger Widget: Tabs Content

Nếu bạn muốn có 1 widget mà có nhiều thẻ, mỗi thẻ có 1 nội dung khác nhau thì mình xin giới thiệu đến bạn widget 5 thẻ nội dung của Bloganol.
Để cài đặt widget này bạn chỉ cần vào LayOut > Page Elements > thêm thành phần HTML/JavaScript và dán đoạn mã này vào.


<!-- widget by Bloganol.blogspot.com -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function st2(t){
for(i=1;i<=5;i++){
ts=document.getElementById('tt'+i);
tr = document.getElementById('dd'+i);
ta = document.getElementById('aa'+i);
if(t==i){
if(t==1) ts.className="Tab1";
if(t==2) ts.className="Tab2";
if(t==3) ts.className="Tab3";
if(t==4) ts.className="Tab4";
if(t==5) ts.className="Tab5";
ta.className="srchlinksel2";
ts.style.borderBottom="1px solid #FFFFFF";
tr.style["display"]="block";
tr.style["visibility"]="visible";
}
else{
ts.className="tb2";
ta.className="srchlink2";
ts.style.borderBottom="1px solid #B5D6EF";
tr.style["display"]="none";
tr.style["visibility"]="hidden";
}
}
}
</script>


<!-- CSS Begin //-->

<style type="text/css">.f10 {
FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: arial
}
.f11 {
FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12 {
FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12r {
FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: arial
}
.f12n {
FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 1.3em; FONT-FAMILY: arial
}
.ft11a {
FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 13px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.fv9 {
FONT-SIZE: 9px; FONT-FAMILY: verdana
}
.fv10 {
FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: verdana
}
.ft11 {
FONT-SIZE: 11px; LINE-HEIGHT: 14px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.fmicro9 {
FONT-SIZE: 9px; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif
}
A.srchlink:link {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlink:visited {
}
A.srchlinksel:link {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlinksel:visited {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlink2:link {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: underline
}
A.srchlink2:visited {
COLOR: #2864b4; TEXT-DECORATION: underline
}
A.srchlinksel2:link {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.srchlinksel2:visited {
CURSOR: text; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
.tb2 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#EEF5FB',EndColorStr:'#D9E9F6');BACKGROUND-COLOR: #d9e9f6
}
.tbmain2 {
BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
.lfttbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#DEFFC6',EndColorStr:'#B7E4A2'); BACKGROUND-COLOR: #deffc6
}
.rttbl {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef 1px solid; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#EEF5FB',EndColorStr:'#DEEFF7'); BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #eef5fb
}
.rttblx {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef 1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
.rt_tbl {
BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #b0dafd
}
.toptbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#4A84AD',EndColorStr:'#00426B'); BACKGROUND-COLOR: #00426b
}
.srchtbl {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FFFFFF',EndColorStr:'#A5DEDE'); BACKGROUND-COLOR: #a5dede
}
.Tab1 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FEDFB3',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #fedfb3
}
.Tab2 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#B39DFE',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #b39dfe
}
.Tab3 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#F6FE9D',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #f6fe9d
}
.Tab4 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#FEAF9D',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #feaf9d
}
.Tab5 {
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(GradientType:0,StartColorStr:'#9DFEA5',EndColorStr:'#FFFFFF');
BACKGROUND-COLOR: #9dfea5
}
A {
TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
TEXT-DECORATION: underline}
</style>
<!-- CSS End //-->
<!-- Widget Code Ends Here --><!-- widget by Bloganol.blogspot.com -->

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td align="middle" onclick="st2('1')" height="22" id="tt1"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid" width="70"
class="Tab1"><a id="aa1"
class="srchlinksel2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TAB1</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('2')" height="22" id="tt2"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="47"
class="tb2"><a id="aa2"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>TAB2</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table>v/td>
<td align="middle" onclick="st2('3')" height="22" id="tt3"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="62"
class="tb2"><a id="aa3"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>Tab3</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('4')" height="22" id="tt4"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="48"
class="tb2"><a id="aa4"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>Tab4</b></font></a></td>
<td style="BORDER-BOTTOM: #b5d6ef 1px solid" width="2">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="2">
<tbody>
<tr>
<td width="2"></td></tr></tbody></table></td>
<td align="middle" onclick="st2('5')" height="22" id="tt5"
style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP: #b5d6ef
1px solid; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid" width="52"
class="tb2"><a id="aa5"
class="srchlink2" href="javascript:undefined"><font
class="f12"><b>Tab5</b></font></a></td></tr>
<tr>
<td colspan="9">
<div style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid; BORDER-TOP:
0px; BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px;
BORDER-BOTTOM: 0px"
><!-- Main Headlines Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380" height="5">
<tbody>
<tr>
<td height="5"></td></tr></tbody></table>
<font color="#797979" class="f10"
>
<!-- wmlheadline begin -->
<!-- TDate Begin -->
<!-- Date Begin -->
Browse Items</font>
<!-- Date End -->
<!-- TDate End -->
<div id="dd1" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 0px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: block; VISIBILITY: visible;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 0px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">Tab 1
Content</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://bloganol.blogspot.com/2008/03/5-tabbed-content-widget-for-blogger.html"
target="_blank">Bloganol</a></b>
</font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table></div><!-- Main
Headlines End //--></div>
<div id="dd2" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- News Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">Tab 2
Content</font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://bloganol.blogspot.com/2008/03/5-tabbed-content-widget-for-blogger.html"
target="_blank">Bloganol</a></b>
</font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- News End
//--></div>
<div id="dd3" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Business Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">Tab 3
Content</font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://bloganol.blogspot.com/2008/03/5-tabbed-content-widget-for-blogger.html"
target="_blank">Bloganol</a></b>
</font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- Business End
//--></div>
<div id="dd4" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Movies Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">Tab 4
Content</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://bloganol.blogspot.com/2008/03/5-tabbed-content-widget-for-blogger.html"
target="_blank">Bloganol</a></b>
</font></td></tr>
<tr>
<td height="4"></td></tr></tbody></table><!-- Movies End
//--></div>
<div id="dd5" style="BORDER-RIGHT: #b5d6ef 1px solid;
BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden;
BORDER-LEFT: #b5d6ef 1px solid; WIDTH: 380px; BORDER-BOTTOM:
#b5d6ef 1px solid"
><!-- Sports Begin //-->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="380">
<tbody>
<tr>
<td width="14"></td>
<td valign="top"><font color="#16387c" class="f12n">Tab 5
Content</font></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right"><font class="f10"><b> Widget
by <a href="http://bloganol.blogspot.com/2008/03/5-tabbed-content-widget-for-blogger.html"
target="_blank">Bloganol</a></b>
</font></td></tr>
<tr>
<td
height="4"></td></tr></tbody></table>

<!-- Widget Code Ends Here -->


Tiếp theo bạn tìm đến các Tab màu đỏ và thay bằng tên tab mới do mình đặt, tìm và thay thể các Tab Content màu xanh và thay bằng nội dung bạn muốn viết trong tab đó.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

  1. TYG cuối cùng cũng làm thủ thuật ah

    ReplyDelete
  2. Dạo này em cũng muốn đú với mấy bác mà.

    ReplyDelete
Previous Post Next Post