Nếu Google PageRank biết hát

Đây là một bài hát do chính Google PageRank thể hiện. Thưởng thức tại http://www.deanhunt.com/googlespoof.html

Hay nghe tại đây
Get you some FlashHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post