Biểu tượng mới


Vào ngày Google giới thiệu logo do Jeff Koons thiết kế.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post