Ngày Trái đất


Ngày 22/4 là ngày Trái đất, trong ngày đó Google có biểu tượng mới mong muốn mọi người hãy có ý thức bảo vệ môi trường.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post