Google Robots updated !

Google Robots vừa cập nhật thêm dòng mới:

Allow: /reader/play

Phải chăng Google Reader play sẽ được Google đánh chỉ mục? Điều này chỉ có Google mới biết.
Còn đến ngày 6/4, Google Robots lại cập nhật thêm dòng:

Disallow: /buzz/post
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post