Google Chrome Là Trình Duyệt Nhanh Nhất Thế Giới [Video Quảng Cáo]

Bạn có tin Google Chrome là trình duyệt nhanh nhất thế giới? Hãy xem đoạn phim quảng cáo sau đây để cảm nhận.Đoạn phim quảng cáo thể hiện tốc độ sử lý của Chrome: chú bé bị rơi từ cành cây xuống đất đã vào Chrome để đặt mua 1 cái võng trực tuyến, may mà Chrome là trình duyệt nhanh nhất thế giới nên đơn hàng nhanh chóng được thực hiện và chú bé đã được cứu sống.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post