Tạo Các Pages Chính Thức Bổ Sung Vào Blogger

Sau khi thông báo việc người dùng có thể tọ các Pages trong Blooger giống như WordPress, sau 1 thời gian thử nghiệm ngắn thì đến hôm nay Google chính thức công bố tính năng này ở bản Blogger như 1 tính năng mặc định. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ngay trong Manage Posts.


Tuy nhiên qua sử dụng mình và một số bạn nhận thấy rằng chúng ta không thể xuống dòng khi viết trong Pages. Đây có thể là 1 hạn chế của tính năng này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post