60 năm Hiến pháp Đức ra đời


Google đã kỷ niệm 60 năm ngày Hiến pháp Đức ra đời vào đúng ngày 23/5/2009.

Hiến pháp Đức được gọi là "Luật cơ bản ", công bố ngày 23/5/1949. Mở đầu của Hiến pháp nêu mục đích tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người và đảm bảo cho từng cá thể phát huy tài năng của mình. Nhà nước xây đựng trên 5 nguyên tắc: Cộng hoà, Dân chủ, Liên bang, Pháp quyền và Nhà nước xã hội.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post