Xem tình trạng hoạt động của các ứng dụng Google

Google Apps Status Dashboard là một trang giúp người dùng theo dõi tình trạng hoạt động của Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs, Google Sites, Google Video for business, Admin control panel trong vòng 6 ngày gần đây nhất.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post