Google hiển thị quảng cáo trên Image Search

Google bắt đầu hiển thị các quảng cáo dạng chữ ( text ads ) trên công cụ Google Image Search. Do mới thử nghiệm nên không phải lúc nào cũng có quảng cáo. Bạn có thể xem quảng cáo đó với từ khóa hotel chẳng hạn.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post