Làm thành phần Lữu trữ theo dạng lịch

Blogger cho phép người dùng tùy chọn kiểu "Lưu trữ blog" ( Blog Archive ) theo 3 cách khác nhau, tùy theo sở thích của từng người mà chọn kiểu thích hợp, như Tôi Yêu Google chọn kiểu Hierarchy.

nhưng nếu bạn muốn blog trở lên chuyên nghiệp hơn thì Lưu trữ kiểu lịch ( Blogger Calendar Archive ) là lựa chọn rất phù hợp. Kiểu đó có dạng như hình dưới đây.


Để thêm kiểu lưu trữ lạ mắt đó vào blog, bạn chỉ cần làm theo 3 bước ngay dưới đây.

Bước 1: Vào Layout > Edit HTML, và chèn vào giữa 2 thẻ <head></head> đoạn mã sau:


<script type="text/javascript" src="http://yui.yahooapis.com/2.2.0/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://yui.yahooapis.com/2.2.0/build/calendar/calendar-min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://yui.yahooapis.com/2.2.0/build/calendar/assets/calendar.css"/>


Bước 2: Tiếp tục chèn đoạn mã sau vào giữa 2 chèn vào giữa 2 thẻ <head></head>:


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*
Dang lich
*/

var _yourBlogUrl = "http://blogcuaban.blogspot.com"; //edit this
var _yourBlogTimeZone = "+07:00"; //edit this

_yourBlogTimeZone = encodeURIComponent(_yourBlogTimeZone);

var _dayTitles = new Array("","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","");

YAHOO.namespace("example.calendar");

function cal1Init() {
YAHOO.example.calendar.cal1 = new YAHOO.widget.Calendar("cal1","cal1Container");
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(1, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(2, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(3, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(4, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(5, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(6, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(7, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(8, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(9, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(10, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(11, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(12, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.selectEvent.subscribe(mySelectHandler, YAHOO.example.calendar.cal1, true);
YAHOO.example.calendar.cal1.changePageEvent.subscribe(myChangePageHandler, YAHOO.example.calendar.cal1, true);
YAHOO.example.calendar.cal1.renderEvent.subscribe(syncMonthYear);
YAHOO.example.calendar.cal1.render();
myChangePageHandler();
};


var myChangePageHandler = function(type,args,obj) {
var month = YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getMonth() + 1;
if (month.toString().length == 1) {
month = "0" + month;
}
var year = YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getFullYear();

document.getElementById("cal1Titles").innerHTML = "";
_dayTitles = new Array("","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","");

checkPostsForMonth(month, year);
};

function checkPostsForMonth(month,year) {
document.getElementById("cal1loadimg").style.display = "block";

var script = document.createElement("script");
script.setAttribute("type", "text/javascript");
var theUrl = _yourBlogUrl +"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=checkPostsCallback&published-min=" + year + "-" + month + "-01T00%3A00%3A00" + _yourBlogTimeZone + "&published-max=" + year + "-" + month + "-31T23%3A59%3A59" + _yourBlogTimeZone + "&max-results=100";
script.setAttribute("src", theUrl);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
};

function checkPostsCallback(json) {

if (json.feed.entry) {
for(i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var month = json.feed.entry[i].published.$t.substr(5,2);
var year = json.feed.entry[i].published.$t.substr(0,4);
var day = json.feed.entry[i].published.$t.substr(8,2);
var date = month + "/" + day + "/" + year;
var href = json.feed.entry[i].link[0].href;
var title = json.feed.entry[i].title.$t;

if (day.substr(0,1) == "0") {
day = day.substr(1);
}

document.getElementById("cal1Titles").innerHTML += "<li><a href='" + href + "'>" + title + "</a>";
_dayTitles[day] += "<li><a href='" + href + "'>" + title + "</a>";

YAHOO.example.calendar.cal1.addRenderer(date, myCustomRenderer);

}
YAHOO.example.calendar.cal1.render();
}

document.getElementById("cal1loadimg").style.display = "none";

};


function showDayTitles(day) {
document.getElementById("cal1Titles").innerHTML = _dayTitles[day];
}


var myCustomRenderer = function(workingDate, cell) {

var day = workingDate.toString().substr(8,2);
if (day.substr(0,1) == "0") {
day = day.substr(1);
}


cell.innerHTML = '<div onmouseover="showDayTitles(' + day + ');"><a href="javascript:void(null);" >' + YAHOO.example.calendar.cal1.buildDayLabel(workingDate) + "</a></div>";
YAHOO.util.Dom.addClass(cell, YAHOO.example.calendar.cal1.Style.CSS_CELL_SELECTABLE);
YAHOO.util.Dom.addClass(cell, YAHOO.example.calendar.cal1.Style.CSS_CELL_HIGHLIGHT1);
return YAHOO.widget.Calendar.STOP_RENDER;


}

var mySelectHandler = function(type,args,obj) {
var dates = args[0];
var date = dates[0];
var year = date[0];
var month = date[1];
if (month.toString().length == 1) {
month = "0" + month;
}
var day = date[2];

var element = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName("d" + day, "td", "cal1Container")[0];

if (day.toString().length == 1) {
day = "0" + day;
}

if (element.className.indexOf("highlight1") != -1) {
window.location = _yourBlogUrl + "/search?updated-min=" + year + "-" + month + "-" + day + "T00%3A00%3A00" + _yourBlogTimeZone + "&updated-max=" + year + "-" + month + "-" + day + "T23%3A59%3A59" + _yourBlogTimeZone;
}

};

var changeDate = function() {
YAHOO.example.calendar.cal1.setMonth(parseInt(YAHOO.util.Dom.get("cal1monthselect").value));
YAHOO.example.calendar.cal1.setYear(parseInt(YAHOO.util.Dom.get("cal1yearselect").value));
YAHOO.example.calendar.cal1.render();
myChangePageHandler();
}

var syncMonthYear = function(type) {
YAHOO.util.Dom.get("cal1monthselect").value = parseInt(YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getMonth());

var fullYear = parseInt(YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getFullYear());

var isYearFound = false;
var i = 0;
while(i < document.getElementById("cal1yearselect").options.length && !isYearFound) {
if (document.getElementById("cal1yearselect").options[i].value == fullYear) {
isYearFound = true;
}
i++;
}
if (!isYearFound) {
var option = document.createElement("option");
option.setAttribute("value", fullYear);
var text = document.createTextNode(fullYear);
option.appendChild(text);
document.getElementById("cal1yearselect").appendChild(option);
}

YAHOO.util.Dom.get("cal1yearselect").value = fullYear;
};

YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", cal1Init);
YAHOO.util.Event.addListener("cal1dateselect", "click", changeDate);
//]]>
</script>


Bước 3: Vào Layout > Page Elements > Add a Gadget: Thêm thành phần HTML/JavaScript Add rồi dán đoạn mã sau vào ô trống.


<div id="cal1select">

<select name="cal1monthselect" id="cal1monthselect">
<option value="0">January</option>
<option value="1">February</option>
<option value="2">March</option>
<option value="3">April</option>
<option value="4">May</option>
<option value="5">June</option>
<option value="6">July</option>
<option value="7">August</option>
<option value="8">September</option>
<option value="9">October</option>
<option value="10">November</option>
<option value="11">December</option>
</select>
<select name="cal1yearselect" id="cal1yearselect">
<option value="1995">1995</option>
<option value="1996">1996</option>
<option value="1997">1997</option>
<option value="1998">1998</option>
<option value="1999">1999</option>
<option value="2000">2000</option>
<option value="2001">2001</option>
<option value="2002">2002</option>
<option value="2003">2003</option>
<option value="2004">2004</option>
<option value="2005">2005</option>
<option value="2006">2006</option>
<option value="2007">2007</option>
<option value="2008">2008</option>
<option value="2009">2009</option>
<option value="2010">2010</option>
<option value="2011">2011</option>
<option value="2012">2012</option>
<option value="2013">2013</option>
<option value="2014">2014</option>
<option value="2015">2015</option>
<option value="2016">2016</option>
<option value="2017">2017</option>
<option value="2018">2018</option>
<option value="2019">2019</option>
</select>
<input type="button" value="-->" id="cal1dateselect"/>

</div>

<div id="cal1Container"><img src="http://img239.imageshack.us/img239/9057/40lf8.gif" style="vertical-align:middle;"/> Loading...</div>
<div style="clear:both;"></div>

<div id="calbackloadimg">
<pre id="cal1loadimg" style="display:none;"><img src="http://img239.imageshack.us/img239/9057/40lf8.gif" style="vertical-align:middle;"/> Loading...</pre>
<pre id="cal1Titles"></pre>
</div>

</div>


Yêu cầu:
- Bạn phải thay chữ đỏ trong đoạn mã thứ 3 bằng địa chỉ blog của bạn cho phù hợp và nhớ rằng không có dấu / ( gạch chéo ) ở cuối.
Ví dụ:
http://toiyeugoogle.blogspot.com <== Là ĐÚNG.
http://toiyeugoogle.blogspot.com/ <== Là SAI.
- Vào Settings > Formatting > Time Zone > chọn múi giờ phù hợp rồi lưu lại. Sau đó sửa lại múi giờ ở đoạn mã thứ 3 cho phù hợp với Time Zone ( Việt Nam là GMT + 07:00 ). Cuối cùng bấm lưu lại.

Như vậy bạn đã tạo cho mình 1 thành phần lưu trữ bài viết khá thú vị.
Chúc mừng năm mới!

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

  1. Có mỗi cái đồg hồ, làm vậy tốn cả đống dung lượng !

    ReplyDelete
Previous Post Next Post