Sai sót đáng trách trong Google Site Search

Gần 20 năm sau khi thống nhất nước Đức, Google lại động chạm đến người Đức khi họ đã phân chia quốc gia này thành Đức và Đông Đức khi ta chọn mục quốc gia trong quá trình xây dựng bộ công cụ tìm kiếm Google Site Search.

và...


Hiện vẫn chưa thấy một lời giải thích nào từ Google.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

 1. www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!
  www.anhvns.net.tc
  click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!click here!

  ReplyDelete
Previous Post Next Post