Google chúc mừng năm mới và kỷ niệm 25 năm ngày giao thức TCP/IP ra đời


Vào đúng ngày 1/1/2008, Google đã chúc mừng năm mới bằng 1 logo mới. Cũng trong ngày đó 25 năm trước Ngày 1 tháng 1 năm 1983, ARPANET đã hoàn toàn được chuyển hóa sang dùng TCP/IP.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post