Google Calendar Chuyển Sang Giao Diện Mới

Tuần vừa qua, dịch vụ Google Calendar đã chính thức sử dụng giao diện mới, nhìn sạch và sáng hơn. Một số thay đổi có thể kể ra như link "Create event" đã được thay bằng nút bấm, liên kết "Task" cũng bị loại bỏ. Theo Google việc thay đổi này chính là để Cho Calendar thống nhất hơn với các Ứng dụng khác của Google nhưng các lịch làm việc, sự kiện mà bạn đã tạo trứơc đây đều bị xoá sạch.


Giao diện mới này cũng đụơc bổ sung cho ứng dụng Google Apps nhưng cần quản trị viên kích hoạt trong "domain settings".

Gmail blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post