Chuyển đổi dữ liệu giữa các dịch vụ blog


Để thực hiện di chuyển bài viết qua lại giữa 3 dịch vụ blog Blogger, WordPress và LiveJournal bạn chỉ cần sử dụng một trong 3 công cụ sau:
Blogger sang WordPress
WordPress sang Blogger
LiveJournal sang Blogger

Thú thực mình vẫn chưa sử dụng dịch vụ này ao giờ, bạn nào dùng rồi thì cho nhận xét nhé.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post