Google Contacs kết nối với Google Apps

Theo tin mới nhất thì bộ ứng dụng Google Apps đã bổ sung thêm dịch vụ Google Contacs vào danh sách các ứng dụng sử dụng trên tiên miền riêng. Để thêm ứng dụng này bạn truy cập vào trang quản lý có dạng https://www.google.com/a/cpanel/tên_miền_của_bạn/Dashboard, bấm dòng Add more services ( hay https://www.google.com/a/cpanel/tên_miền_của_bạn/Dashboard )

Trang kê tiếp hiện ra bạn chọn Add it now ở mục Contacs, bên cạnh đó bạn có thể thêm 2 dịch vụ khác như Salesforce.com và Google App Engine.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post