Đóng góp ý tưởng cho Google thông qua Google Product Ideas


Lại thêm một cách nữa Google kết nối tương tác với người dùng nhằm tìm hiểu xem các ý tưởng mới cho các sản phẩm của mình. Thông thường Google sẽ mở cho mỗi 1 dịch vụ của mình 1 blog tương ứng nhưng đến hôm nay Google quyết định mở riêng 1 chương trình mang tên Google Product Ideas. Tại đây bạn có thể đóng góp hay bình chọn ý tưởng của mọi người đưa ra. Để bắt đầu sử dụng dịch vụ bạn truy cập http://productideas.appspot.com. hay bạn có thể xem blog của dịch vụ này tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post