Google Chrome là trình duyệt mặc định của Google Pack

Sau khi thoát kiếp beta, ngay lập tức Google Chrome trở thành trình duyệt web mặc định của Google Pack ( thay thể Firefox ) mặc dù Firefox vẫn nằm trong gói phần mềm này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post