Thay đổi khung Tìm kiếm trong YouTube

Tôi Yêu Google đã phát hiện một thay đổi nhỏ về khung Tìm kiếm trong YouTube. Cụ thể là khung Tìm Kiếm được dịch chuyển sang bên phải của màn hình.




Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post