Mở rộng màn hình trình chiếu trong YouTube

YouTube vừa thay dổi tỉ lệ màn hình trình chiếu trong YouTube từ 4:3 lên 16:9, sự mở rộng này sẽ làm tăng thêm không gian của khung hình nhắm giúp người dùng có được sự thoải mái tốt nhất.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post