Blogger thêm vào chức năng Comment nút Preview và Subscrible

Nếu bạn tinh ý một chút thì sẽ thấy xuất hiện 2 nút PreviewSubscrible trong phần nhận xét trong Blogger.


Với tính năng Preview ta có thể xem trước lời nhận xét của mình trước khi đăng. Còn nút Subscrible cho phép ta theo dõi lời nhận xét trong bài viết đó qua email.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post