Yahoo Logo: Đăng ký bầu cử Tổng thống Mỹ


Hôm nay Yahoo Mỹ có đăng 1 logo cổ động cho sự kiện quan trọng nhất trong năm: Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 4 tháng 11.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post