Yahoo Logo: Bầu cử liên bang ở Canada

Mình vừa giới thiệu logo của Google về ngày Lễ Tạ ơn ở Canada xong và bây giờ đến logo của Yahoo! về cuộc bầu cử liên bang ở Canada. Trên 2 trang chủ Yahoo! CanadaYahoo! Québec đều để logo giống nhau chỉ khác ở phần chữ ( tiếng Anh và tiếng Pháp ) mà thôi.
Logo trên Yahoo! Canada


Trên Yahoo! Québec
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post