Tùy chỉnh trang chủ YouTube cá nhân

YouTube vừa cho phép người dùng cá nhân hóa trang chủ YouTube của họ như thay đổi vị trí các thành phần, module cũng như xóa Module đó. Để thực hiện bạn phải đăng nhập vào YouTube,

Tại đây, để thêm hay bỏ thành phần nào bạn bất Add / Remove Modules, và di chuyển các thành phần bằng nút ở góc trên bên phải của thành phần đó,, hay thay đổi cách hiển thị bằng cách bất Edit.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post