Nhúng 1 phần video ở YouTube vào blog

Nếu bạn muốn chia sẻ 1 video ở YouTube với bạn bè và muốn bỏ qua các đoạn phim tẻ nhạt để đến với đoạn quan trong nhất thì hãy thêm đoạn chữ sau &start=[ Số giây sau khi bắt đầu] vào link ở đoạn mã YouTube cung cấp cho ta. Cụ thể bạn có thể xem đoạn mã sau đây làm mẫu:

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/abcdefghijk&hl=en&fs=1&start=15"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/abcdefghijk&hl=en&fs=1&start=15" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Xem thử nhé


Mặt khác. như ta đã biết YouTube chưa cung cấp cho ta tùy chọn để xem 1 phần của đoạn video nhưng ta vẫn thực hiện được điều đó bằng cách thêm &start=180&autoplay=1 vào cuối link đoạn phim đó. Bạn nên sửa lại 180 thành số giây mà bạn muốn bắt đầu xem.
Ví dụ http://www.youtube.com/v/w8oPEJiCqi4&start=249&autoplay=1
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post