Sergey Brin viết blog

Người sáng lập Google - Sergey Brin bắt đầu viết blog đầu tiên của mình với tên Too trên nền Blogger, blog Too có giao diện đơn giản chữ sáng trên nền đen. Blog Too này chỉ viết về các thông tin cá nhân của Sergey mà thôi. Bạn có thể xem blog Too tại địa chỉ http://too.blogspot.com
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post