Quốc khánh Brazil


Google Brazil đã mừng quốc khánh của đất nước này bằng 1 logo trong đó quốc kỳ của Brazil được đặt trang trọng chính giữa logo. Đây là lần thứ 186 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Brazil (7/9/1822-7/9/2008).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post