Knol có phiên bản tiếng Arập

Google đã thông báo cho mọi người trên trang chủ Knol rằng họ đã có phiên bản tiếng A Rập. Bạn thử dịch vụ này nhé. http://knol.google.com/k/knol/Home?hl=ar#
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post