Google Contacts


Một trong những lần thay đổi rõ ràng gần đây của Gmail 2.0 là việc đổi mới quản lý địa chỉ liên hệ với các tùy chọn tốt hơn, linh hoạt hơn. Đến nay bạn có thể thấy một thay đổi nhỏ đó là danh sách liên hệ đã không được đặt trong mục Contacts bởi vì Gmail đã chuyển danh sách đó sang một dịch vụ khác đó là Google Contacts.
Bạn có thể sử dụng dịch vụ này tại địa chỉ http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager
Dịch vụ này là rất cần thiết bởi nếu bạn có 1 tài khoản Google và tài khoản đó không được kết nối tới danh sách liên hệ của Gmail, và bạn cos thể được chấp nhận sử dụng danh sách đó trong các dịch vụ như Google Docs or Google Reader.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post