Tạo nhanh tài liệu

Bây giờ để tạo nhanh tài liệu, chúng ta chỉ cần chọn trong Bookmarks.


New Document

New Spreadsheet

New Presentation

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post