Google thêm liên kết "Privacy"

Google vừa bổ xung thêm vào bộ máy tìm kiếm liên kết "Privacy" sau chữ "©2008" thay cho "Google".

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post