Đón hè


Tại Google UK, Google đã giới thiệu logo chào đòn mùa hè vào đúng ngày hôm nay ( 21 tháng 6 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post